Härmed kallas Du till ordinarie årsmötesförhandlingar
Datum: 19 Mars
Plats: Digitalt media. Information kommer strax innan.
Tid: 19.30 – 20.30

Anmäl dig senast 18 mars till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2023
9. Kassaberättelse för 2023
10.Revisionsberättelse för 2023
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2024
* Ordförande
* Sekreterare
* Kassör
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2024
14.Val av valberedare
15.Budget 2024, medlemsavgiften 2025.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse

Vi har haft ett mopedrally. Ett 20-tal mopeder tog sig runt på Tjörn och Orust med start från Spekeröds Bygdegård. Årets sponsorer var Mekonomen och Gekå däck som ordnade med tävling utmed vägen. Stort tack till dem!

Vi har även haft några tisdagskörningar på trevliga vägar inom området.

Då West Coast Moppers inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2023:
Ordföranden: Jonny A. – Accepterar omval.
Sekreterare: Johan P. – Accepterar inte omval.
Kassör: Anders S. – Accepterar omval.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Ordföranden och kassör ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag på sekreterare och övriga poster skall ha kommit in före den 15 mars för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2024.

Kassaberättelse

Inga intäkter eller utgifter under 2023. Föreningen har en liten kassa och kan klara minde extrautgifter.

Budget 2024

Förslag till budget är att vi inte lägger någon och att medlemsavgiften står kvar på noll kronor för 2025.

Revisionsberättelse

Inga poster att kontrollera.

 

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers