Härmed kallas Du till ordinarie årsmötesförhandlingar
Datum: 24 Mars
Plats: Facebook Messengergrupp eller likvärdigt.
Tid: 19.00 – 20.00

Anmäl dig senast 21 mars till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2021
9. Kassaberättelse för 2021
10.Revisionsberättelse för 2021
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2022
* Ordförande
* Sekreterare
* Kassör
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2022
14.Val av valberedare
15.Budget 2022, medlemsavgiften 2023.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Då året präglats av pandemi kan vi i princip säga att de aktiviteter vi haft under året är nära noll. Men det blev ett mopedrally.

Vi behöver en sekreterare. Uppgifterna, förutom att föra anteckningar under årsmötet, är att hålla i föreningens medlemsrulla.

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Då West Coast Moppers inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2021:
Ordföranden: Jonny A.
Sekreterare: Vakant
Kassör: Anders S.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 20 mars för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2022.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers