Punkt 1 – Ordföranden Jonny A. hälsade alla välkomna

Punkt 2 valdes sittande till ordföranden för mötet

Punkt 3 valdes ordföranden

Punkt 4 utgår då inget behov föreligger

Punkt 5 – Röstlängd upprättad

Punkt 6 meddelar att mötet utlysts korrekt

Punkt 7 dagordningen godkänns

Punkt 8. Verksamhetsberättelsen finns under kallelsen

Punkt 9 Ekonomin är god i föreningen hälsar kassören som hade redovisat ut- och inkomster

Punkt 10 Ordföranden ser att ekonomin skötts bra

Punkt 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Punkt 12 Sittande styrelse kvarstår. Till sekreterare valdes Johan Palevik.

Punkt 13 utgår då inget behov föreligger

Punkt 14 Platsen är vakant och förslag tas emot under hela 2022

Punkt 15 Förslaget att medlemsavgift sätts till noll kronor för 2023 fastslogs

Punkt 16 Inga styrelseförslag föreligger

Punkt 17 Inga motioner föreligger

Punkt 18 Ordföranden tackar för visat intresse.