Ärade medlem i West Coast Moppers
Härmed kallas Du till ordinarie årsmötesförhandlingar
Datum: 27 Mars
Plats: Facebook Messengergrupp
Tid: 19.00 – 20.00

Anmäl dig senast 26 mars till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2018
9. Kassaberättelse för 2018
10.Revisionsberättelse för 2018
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2019
* Ordförande
* Sekreterare
* Kassör
* Ev. Suppleant
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2019
14.Val av valberedare
15.Budget 2019, medlemsavgiften 2020.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

http://westcoastmoppers.se/aktiviteter/2018-2/ kan ni läsa om några av de aktiviteter vi haft under året. De längre rutterna på hösten är inte med.

Sekreteraren har valt att lämna styrelsen. Vi behöver därför en ny. Uppgifterna, förutom att föra anteckningar under årsmötet, är att hålla i föreningens medlemsrulla.

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Då West Coast Moppers inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2018:
Ordföranden: Jonny A.
Sekreterare: Johan P.
Kassör: Anders S.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 26 mars för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2019.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers