West Coast Moppers

Protokoll för årsstämman 26 mars 2019.

Plats: Facebook Messengergrupp.  kl.19.00

Närvarande: 5 stycken

1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande för mötet
Jonny A valdes till ordföranden för mötet

3. Val av sekreterare för mötet
Jonny A valdes till sekreterare för mötet

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet godkände att det publika resultatet räcker som justering. Inga rösträknare valdes.

5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts röstberättigade
Inga fullmakter fanns och röstlängden vart Anders S, Johan P, Johnny L, Jan S och Jonny A.

6. Mötets utlysande
Mötet godkände.

7. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

8. Verksamhetsberättelse för 2018
Ordföranden drog snabbt året som föreningen stått bakom, dvs Sommarrallyt. I övrigt har föreningen glatt sig åt att enskilda inom Facebookgruppen tillsammans haft trevliga utflykter.

9. Kassaberättelse för 2018
Kassören redogjorde för de inkomster och utgifter som föreningen haft i samband med rallyt.

10.Revisionsberättelse för 2018
Då föreningen är ack så liten, meddelade ordföranden att kassan såg bra ut och årsmötet godkände förfarandet.

11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

12.Val av ny styrelse för 2019

 • Ordförande
  Till ordföranden valdes Jonny A.
 • Sekreterare
  Till sekreterare fanns inga frivilliga, därför står posten som vakant.
 • Kassör
  Till kassör valdes Anders S
 • Ev. Suppleant
  Inga suppleanter valdes

13.Val av revisor och ev. suppleant för 2019
Med utgång från punkt 10 utgick denna punkt.

14.Val av valberedare
Mötet fann inga och punkten utgick.

15.Budget 2019, medlemsavgiften 2020.
Årsmötet godkände att medlemsavgiften kvarstår på noll kronor.
Inför rallyt 2019 bestämdes att avgiften skulle ligga på 100:-

16.Behandling av styrelseförslag
Inga förelåg årsmötet

17.Behandling av motioner
Inga förelåg årsmötet

18.Mötet avslutas
Ordföranden tackade för ett trevligt genomfört årsmöte.

Då övriga frågor inte kan tas beslut på under årsmötet valde vi att lägga dem efter ordinarie årsmöte.

Övriga frågor

Jan S pratade om polisens goda relationer till West Coast Moppers. En relation som gärna får bestå.

Jan S pratade om de trevliga rutter som anordnas via West Coast Moppers. Diskussionen tog även upp om tredje tisdagen i månaden var en bra dag och styrelsen fick i uppdrag att göra en undersökning i FB-gruppen.

Frågan om hastigheter togs upp. De mopeder vi vanligen nyttjar är gjorda för att gå i 30 km/h och detta var något som dryftades angående rallyn och träffar. Det blir skillnad på viktkompenserad kompression och patinerad kompression.

Frågan om officiellt emblem/logo för West Coast Moppers togs upp och diskuterades. Mer om detta skall presenteras under året.

Vid protokollet: Ordföranden Jonny A.