Anmäl dig senast 20 mars till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts
röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2017
9. Kassaberättelse för 2017
10.Revisionsberättelse för 2017
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2018
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ev. Suppleant
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2018
14.Val av valberedare
15.Budget 2018, medlemsavgiften 2019.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Uppslutningen till både Crusing och månadsträffar under 2017 har varit god, så jag hoppas på en god uppslutning.

http://westcoastmoppers.se/aktiviteter/2017-2/ kan ni läsa om några av de aktiviteter vi haft under året. De längre rutterna på hösten är inte med.

Vi vill gärna veta hur många som kommer. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Då West Coast Moppers inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2017:
Ordföranden: Jonny A.
Sekreterare: Johan P.
Kassör: Anders S.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 20 mars för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2018.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers