Anmäl dig senast 28 februari till ordföranden om du kommer.

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts
röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2016
9. Kassaberättelse för 2016
10.Revisionsberättelse för 2016
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2017
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ev. Suppleant
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2017
14.Val av valberedare
15.Budget 2017, medlemsavgiften 2018.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Uppslutningen till både Crusing och månadsträffar under 2016 har varit god, så jag hoppas på en god uppslutning.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara inne före den 26:e februari.

http://westcoastmoppers.se/aktiviteter/2016-2/ kan ni läsa om de aktiviteter vi haft under året.

Vi vill gärna veta hur många som kommer för att kunna boka rätt lokal för detta. Mejla därför ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Då West Coast Moppers första år inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2016:
Ordföranden: Jonny A.
Sekreterare: Johan P.
Kassör: Anders S.

Revisor: Vakant
Valberedare: Vakant

Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 26 februari för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet i mars 2017.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers