Ärade blivande medlem i West Coast Moppers
Härmed kallas Du till ordinarie årsmötesförhandling
Söndagen den 6 mars 2016
Plats Stora Högagården / Driftvärnsgården.
Tid: 13.00-14.00

 

Förslag till dagordning för årsmötesförhandling

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts
röstberättigade
6. Mötets utlysande
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2015
9. Kassaberättelse för 2015
10.Revisionsberättelse för 2015
11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12.Val av ny styrelse för 2016
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ev. Suppleant
Tecknande av föreningens konto
13.Val av revisor och ev. suppleant för 2016
14.Val av valberedare
15.Budget 2016, medlemsavgiften 2016 och 2017.
16.Behandling av styrelseförslag
17.Behandling av motioner
18.Mötet avslutas

Styrelsens förslag är att Stadgarna, som återfinns idag på http://westcoastmoppers.se/wp-cont…/uploads/…/03/Stadgar.pdf skall godkännas.

Budgetförslag kommer att läggas fram på mötet.

Uppslutningen till både Crusing och månadsträffar under 2015 har varit god, så jag hoppas på en god uppslutning.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara inne före den 26:e februari.

Då föreningen inte haft någon ekonomi under 2015, utgår kassörens och revisorns digra rapporter.

http://westcoastmoppers.se/aktiviteter/2015-2/ kan ni läsa om de aktiviteter vi haft under året.

Vi vill gärna veta hur många som kommer för att kunna boka rätt lokal för detta. Mejla gärna ordforanden@westcoastmoppers.se om du kommer.

Då West Coast Moppers första år inte haft någon Valberedning, väljer vi att lägga ut allt här.

Följande styrelse har suttit under 2015:
Ordföranden: Jonny A.
Sekreterare: Johan P.
Kassör: Anders S.

Revisor: Johnny L.
Valberedare: Vakant

Eventuellt behövs en ledamot till som suppleant. Revisor och Valberedare ingår inte i styrelsen.
Samtliga idag sittande i styrelsen ställer upp för omval om inga andra förslag kommer in. Förslag skall ha kommit in före den 26 februari för att sittande styrelse skall hinna sammanfatta. Ytterligare förslag framförs på årsmötet den 6:e mars 2016.

Väl mött!
Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers