Protokoll från årsmöte 2016 hos West Coast Moppers
Söndagen den 6 mars 2016
Plats Stora Högagården / Driftvärnsgården.
Tid: 13.00-14.00

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av ordförande för mötet
Mötet valde sittande

3. Val av sekreterare för mötet
Mötet valde ordföranden

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Mötet ansåg denna punkt onödig.

5. Upprättande av röstlängd av närvarande och fullmakts
röstberättigade
2 medlemmar närvarande. Inga fullmakter inlämnade.

6. Mötets utlysande
Mötet ansågs vara i god tid utlyst.

7. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen

8. Verksamhetsberättelse för 2015
Föreningen har haft tisdagsträffar med i genomsnitt gott deltagande. Årets Crusing var också uppskattad.

9. Kassaberättelse för 2015
Kassören hade inget att delge då föreningens ekonomi varit noll. 

10.Revisionsberättelse för 2015
Utgår

11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

12.Val av ny styrelse för 2016
Till Ordförande omvaldes sittande
Till Sekreterare omvaldes sittande
Till Kassör omvaldes sittande

13.Val av revisor och ev. suppleant för 2016
Inga förslag förelåg och mötet valde att inte välja någon

14.Val av valberedare
Inga förslag förelåg och mötet valde att inte välja någon

15.Budget 2016, medlemsavgiften 2016 och 2017.
Mötet beslöt att man måste ansöka om medlemskap och att medlemsavgiften skulle vara 0 (noll) kronor för 2016 och 2017.

16.Behandling av styrelseförslag
Mötet beslöt att styrelsens förslag till stadgar skulle godkännas.

17.Behandling av motioner
Inga motioner förelåg.

18.Mötet avslutas
Ordföranden tackade de som kommit till mötet och hoppades på bättre uppslutning till nästa årsmöte.

Vid pennan,

Jonny Augustsson, ordforanden@westcoastmoppers.se
Ordföranden West Coast Moppers